handdator

Visa fullständig version : Mjölk hämmar koffeinets effekt i kaffe?


Kary
2007-02-25, 10:47
Hej!
Har en kompis som bestämt påstår att om man tillsätter mjölk till kaffet så hämmar detta på något sätt koffeinets effekt och man blir inte alls piggare. Så om man dricker kaffe i upp-piggande syfte så ska man bara dricka svart kaffe. Jag tycker att detta låter väldigt konstigt eftersom jag alltid blir piggare av kaffe med mjölk, men jag vet inte hur jag ska kunna övertyga henne. Någon som vet hur det egentligen ligger till och har en bra källa att hänvisa till?

Nilsjohan
2007-02-25, 10:52
Kända interaktioner med koffein:

Interaktioner

Adenosin: Koffein är adenosinantagonist och kan förväntas öka den effektiva dosen av adenosin. Kombinationen bör därför undvikas.

Ciprofloxacin: Metabolismen av koffein hämmas av ciprofloxacin med upp till fördubblade plasmahalter som följd.

Fluvoxamin: Fluvoxamin är en potent hämmare in vitro av CYP 1 A2 som katalyserar metabolismen av koffein. Experimentella studier på friska försökspersoner visar att fluvoxamin minskar clearance av koffein från 107 till 21 ml/min. Detta innebär risk för koffeinintoxikation vid samtidig administrering av medlen.

Norfloxacin: Studier med perfloxacin talar för att dess huvudmetabolit norfloxacin kan minska clearance av koffein 2-faldigt.

Fenylpropanolamin: Vid kombinationsbehandling med fenylpropanolamin ökar plasmakoncentrationen av koffein fyrfaldigt i jämförelse med monoterapi. Additiva CNS-biverkningar kan utlösas. Ett fall av manisk psykos har satts i samband med kombinationen kaffe (motsvarande ca 1 g koffein per dag) och fenylpropanolamin (150 mg). Det har vidare rapporterats att kombinationen utlöser en högre blodtrycksstegring än varje medel för sig.

Karbamazepin: Karbamazepin inducerar metabolismen av koffein på barn.

Klozapin: Plasmakoncentrationerna av klozapin påverkas av koffein-intaget. De sjunker med nära 50% om patienterna får koffeinfri diet under 5 dagar. Koncentrationerna stiger till utgångsvärdena när patienterna återgår till normal koffeinkonsumtion. Mekanismen är sannolikt att koffein hämmar den CYP 1A2-medierade metabolismen av klozapin.

Litium: Koffein ökar clearance av litium. Omvänt har nyligen i en patientstudie visats att minskad konsumtion av koffein (via dieten) leder till drygt 20%-ig ökning av litiumhalten i plasma.

Källa: FASS (http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19730302000030&DocTypeID=3)

Kary
2007-02-25, 11:01
Men inget om kalcium eller annat som finns i mjölk?

Eddie Vedder
2007-02-25, 11:04
Men inget om kalcium eller annat som finns i mjölk?

Snarare tvärtom i såna fall, koffein hämmar upptaget av kalcium.

Sverker
2007-02-25, 11:15
Det är med stor säkerhet liten interaktion mellan kalcium och koffein.


Det finns ett stort antal olika organiska syror i kaffe som komplexbinder kalcium i mjölken. Kaffet blir mildare i smaken och något snällare mot magen med mjölk.