handdator

Visa fullständig version : Vad händer om min bank går i konkurs?


skaparn
2009-02-03, 20:15
Jag tror visserligen inte att regeringen kommer tillåta att något sådant händer om man ser till de förberedda "krispaket" med stöd som finns redo, men eftersom min bank Swedbank, tillsammans med SEB, utmålas som Sveriges sorgebarn började jag fundera.

Låt oss anta att Swedbank begär sig själva i konkurs. Då kommer antagligen mitt bostadslån säljas som en tillgång från ett konkursbo eller om företaget likvideras. Hur ser en sådan säljbar tillgång ut? Finns alla villkor för mitt lån "inbakade" i den säljbara fordringen, vad gäller räntor, amorteringsvillkor och liknande?

Någon som vet och/eller kan dela med sig av kvalitetsscenarier? Allmänt spånande om konsekvensen av en bankkonkurs är också rolig läsning. Bjud!

Snafu
2009-02-03, 20:47
Om vi tittar på ön i havet så har ingen bank tillåtits gå i konkurs (majoriteten av de engelska bankerna har varit nära).

I England har staten gått in och antingen garanterat deras skulder alternativt nationaliserat dom.

Själv hade jag nog helst sett att alla banker konkar och deras fordringar försvinner - alla nöjda och glada och du har din BR kvar. Tjo!

Avesta
2009-02-03, 20:59
Jag tror visserligen inte att regeringen kommer tillåta att något sådant händer om man ser till de förberedda "krispaket" med stöd som finns redo, men eftersom min bank Swedbank, tillsammans med SEB, utmålas som Sveriges sorgebarn började jag fundera.

Låt oss anta att Swedbank begär sig själva i konkurs. Då kommer antagligen mitt bostadslån säljas som en tillgång från ett konkursbo eller om företaget likvideras. Hur ser en sådan säljbar tillgång ut? Finns alla villkor för mitt lån "inbakade" i den säljbara fordringen, vad gäller räntor, amorteringsvillkor och liknande?

Någon som vet och/eller kan dela med sig av kvalitetsscenarier? Allmänt spånande om konsekvensen av en bankkonkurs är också rolig läsning. Bjud!
Det mest logiska är att någon annan aktör (bank, institut, staten o.s.v) tar över, men dina skyldigheter gentemot lånegivaren förändras ej på något sätt, utan det är bara fortsätta att amortera och betala. Tråkigt scenario, men så är det. Även om banken går i konkurs så är scenariot med likvidation av dessa "fordringar" inte alls så ekonomiskt, först och främst driva en massa processer för att få folk att lämna sina hem och sälja dessa på exekutiv auktion, sedan att värdet av framtida betalningsflöden uppväger underprisförsäljningar som man tvingas göra.

Avesta
2009-02-03, 21:09
Det mest logiska är att någon annan aktör (bank, institut, staten o.s.v) tar över, men dina skyldigheter gentemot lånegivaren förändras ej på något sätt, utan det är bara fortsätta att amortera och betala. Tråkigt scenario, men så är det. Även om banken går i konkurs så är scenariot med likvidation av dessa "fordringar" inte alls så ekonomiskt, först och främst driva en massa processer för att få folk att lämna sina hem och sälja dessa på exekutiv auktion, sedan att värdet av framtida betalningsflöden uppväger underprisförsäljningar som man tvingas göra.

Menade då för den nya aktören.
För övrigt så kan den nya aktören sätta andra villkor, så som högre amorteringsbelopp och andra räntesatser (så länge dessa är "skäliga" på så sätt som det framgår av skuldebrevet).

Hades
2009-02-03, 21:12
Fordringar går som du säger att överlåta. Konkursboet får pengar direkt och den nya kreditgivaren tjänar en slant på mellanskillnaden. I fråga om banklån kan skuldebrevslagens 3 kap. tillämpas analogt. Det innebär bland annat:

27 § Varder enkelt skuldebrev överlåtet, njute nye borgenären ej mot gäldenären bättre rätt än den överlåtaren ägde; dock gälle, i fråga om skuldebrev som upprättats för skens skull, vad därom är stadgat i lagen om avtal.

Dessutom gäller konsumentkreditlagen i konsumenförhållanden. En viktig bestämmelse är

16 § Om kreditgivaren har överlåtit sina rättigheter enligt ett kreditavtal, får konsumenten mot den nye kreditgivaren göra samma invändningar som han vid överlåtelsen kunde göra mot överlåtaren. Detsamma gäller när kreditgivaren har pantsatt sina rättigheter enligt kreditavtalet.

Det innebär alltså att förvärvaren inte kan använda strängare villkor än vad överlåtaren kunde vid överlåtelsen.

Avesta
2009-02-03, 21:37
Fordringar går som du säger att överlåta. Konkursboet får pengar direkt och den nya kreditgivaren tjänar en slant på mellanskillnaden. I fråga om banklån kan skuldebrevslagens 3 kap. tillämpas analogt. Det innebär bland annat:

27 § Varder enkelt skuldebrev överlåtet, njute nye borgenären ej mot gäldenären bättre rätt än den överlåtaren ägde; dock gälle, i fråga om skuldebrev som upprättats för skens skull, vad därom är stadgat i lagen om avtal.

Dessutom gäller konsumentkreditlagen i konsumenförhållanden. En viktig bestämmelse är

16 § Om kreditgivaren har överlåtit sina rättigheter enligt ett kreditavtal, får konsumenten mot den nye kreditgivaren göra samma invändningar som han vid överlåtelsen kunde göra mot överlåtaren. Detsamma gäller när kreditgivaren har pantsatt sina rättigheter enligt kreditavtalet.

Det innebär alltså att förvärvaren inte kan använda strängare villkor än vad överlåtaren kunde vid överlåtelsen.
Just därför brukar man reservera sig i villkoren att banken (skuldebrevsinnehavaren) kan kräva högre amorteringar och räntor som kan anses vara "skäliga".

n1tro
2009-02-03, 21:37
a så det kan gå alltså

Tryman
2009-02-03, 21:48
Själv hade jag nog helst sett att alla banker konkar och deras fordringar försvinner - alla nöjda och glada och du har din BR kvar. Tjo!

Där håller jag inte riktigt med. Hade bankerna inte haft den säkerhet de har idag hade de nog tagit ut både högre avgifter på bankärenden samt haft sämre in/utlåningsräntor.

Angående svenska banker och konkurs så är jag inte det minsta orolig. Jag har både Swedbank och Nordea.

Torwald
2009-02-03, 21:59
Om vi tittar på ön i havet så har ingen bank tillåtits gå i konkurs (majoriteten av de engelska bankerna har varit nära).

I England har staten gått in och antingen garanterat deras skulder alternativt nationaliserat dom.

Själv hade jag nog helst sett att alla banker konkar och deras fordringar försvinner - alla nöjda och glada och du har din BR kvar. Tjo!

Ja skitbra, inga företagare kan få kapital, bnp minskar lavinartat och välfärden droppar i botten. Vilke drömsenario.

jakke
2009-02-03, 22:40
Om vi tittar på ön i havet så har ingen bank tillåtits gå i konkurs (majoriteten av de engelska bankerna har varit nära).

I England har staten gått in och antingen garanterat deras skulder alternativt nationaliserat dom.

Själv hade jag nog helst sett att alla banker konkar och deras fordringar försvinner - alla nöjda och glada och du har din BR kvar. Tjo!

Dom använde ju dessutom terrorlagarna för att stoppa pengautflöde och var förmodligen den direkta orsaken till att Kaupthing tvingades kasta in handuken.

Hades
2009-02-04, 17:32
Just därför brukar man reservera sig i villkoren att banken (skuldebrevsinnehavaren) kan kräva högre amorteringar och räntor som kan anses vara "skäliga".

Ränteändringar kan så vitt jag vet bara ske i begränsad utsträckning, och ska dessutom göras på samma sätt till konsumentens fördel som till dennes nackdel. Ett sådant villkor innebär alltså inte att en förvärvare fritt kan ändra räntan, även om det skulle anses skäligt (se 11 § KKrL). Låter f.ö. märkligt med ett villkor som tillåter att kreditgivaren ändrar avbetalningsplanen.

skaparn
2009-02-05, 15:31
Ränteändringar kan så vitt jag vet bara ske i begränsad utsträckning, och ska dessutom göras på samma sätt till konsumentens fördel som till dennes nackdel. Ett sådant villkor innebär alltså inte att en förvärvare fritt kan ändra räntan, även om det skulle anses skäligt (se 11 § KKrL). Låter f.ö. märkligt med ett villkor som tillåter att kreditgivaren ändrar avbetalningsplanen.

Mycket intressant läsning, jag tackar för trådmedverkan. Jag antar att detta finns angivet i lånevillkoren som jag när det begav sig, nog inte läste igenom till fullo. Kanske hem och läsa läxan?

Hades
2009-02-05, 17:16
Mycket intressant läsning, jag tackar för trådmedverkan. Jag antar att detta finns angivet i lånevillkoren som jag när det begav sig, nog inte läste igenom till fullo. Kanske hem och läsa läxan?

Man är ju som framgått ganska skyddad som konsument tack vare KKrL. Det är framförallt sms-lån och liknande som i vissa fall kan bli problematiska på grund av vissa undantag i lagen. Men visst ska man läsa och förstå villkoren innan man ingår ett så pass omfattande avtal som ett bostadslån.

Avesta
2009-02-05, 19:33
Ränteändringar kan så vitt jag vet bara ske i begränsad utsträckning, och ska dessutom göras på samma sätt till konsumentens fördel som till dennes nackdel. Ett sådant villkor innebär alltså inte att en förvärvare fritt kan ändra räntan, även om det skulle anses skäligt (se 11 § KKrL). Låter f.ö. märkligt med ett villkor som tillåter att kreditgivaren ändrar avbetalningsplanen.

11 § Förutsättningarna för ändringar i räntesatsen skall anges i avtalet.
Räntesatsen får ändras till konsumentens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för kredit- givaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Vid kredit för bostadsändamål med en sammanlagd löptid om minst 30 år och med en ränta som är bunden under viss del av avtals- tiden, minst tre månader, har dock kreditgivaren, om han har gjort förbehåll om det i avtalet, rätt att vid utgången av en sådan del av avtalstiden ändra räntan så att den motsvarar den ränta som kreditgivaren vid den tidpunkten allmänt tillämpar för nya krediter av motsvarande slag.
Vad gäller räntan är det en tolkningsfråga av ovanstående.

Samt inte alls märkligt egentligen att ändra avbetalningsplan om vi ponerar att det av olika skäl inte längre finns tillräckligt med värde bakom utställda säkerheten, det är då logiskt att banken kan exempelvis kräva amortering på amorteringsfria lån eller kräva högre amortering för att återställa säkerheten. Det vore dumt av bankens jurister att inte ha ett sådant förbehåll i avtalet.

23 § Utan hinder av vad som sägs i 21 § första stycket 4 får kreditgivaren åberopa andra lagbestämmelser om rätt till betalning i förtid på grund av att en säkerhet som ställts för krediten har försämrats. Bestämmelserna i 21 § hindrar vidare inte att banker eller andra kreditgivare gör gällande strängare förbehåll om betalning i förtid, om de har en skyldighet att göra sådana förbehåll enligt någon annan författning. Se även 21 §.

Men för den intressanta sakens skull ska jag höra med en kollega som är specialist på bolån om hur det ligger till. Återkommer om den saken.

shadowfire
2009-02-05, 19:40
Oavsett lagar o regler, så är det "praxis" att staten kliver in o hjälper till på ett eller annat sätt. Om det sedan är en konkursförvaltare (mindre troligt) eller typ ett överlåtande till riksgälden kvittar i första steget.

Dessa processer brukar vara så pass väl genomarbetade, att du som låntagare får gott med information och tid på dig att förbereda överflyttande av lån mm.

Hades
2009-02-05, 20:04
Avesta:

Jag vet inte om du missuppfattade mig eller om jag bara formulerade mig otydligt. Det jag reagerade mot var att du skrev "För övrigt så kan den nya aktören sätta andra villkor, så som högre amorteringsbelopp och andra räntesatser", vilket helt enkelt är fel.

Frågan gällde ju huruvida villkoren följer med fordringen vid en överlåtelse. Att man kan kräva betalning i förtid vid vissa avtalsbrott eller försämringar av säkerheter och göra vissa mindre justeringar av räntesatsen (kreditgivaren är skyldig att tillämpa ett avtalsvillkor om ränteändringar på samma sätt till konsumentens förmån som till hans nackdel, se 11 § 4 st.) betyder inte att förvärvaren tillämpar andra villkor än överlåtaren.

Det är inte heller fråga om villkor som tillåter att avbetalningsplanen eller amorteringsbeloppen ändras fritt av kreditgivaren, utan vissa lagstadgade möjligheter att kräva betalning i förtid när kredittagaren missköter sig eller när en säkerhet försämras, vilka gäller för såväl den ursprungliga kreditgivaren som en förvärvare av fordringen.

Avesta
2009-02-05, 20:26
Avesta:

Jag vet inte om du missuppfattade mig eller om jag bara formulerade mig otydligt. Det jag reagerade mot var att du skrev "För övrigt så kan den nya aktören sätta andra villkor, så som högre amorteringsbelopp och andra räntesatser", vilket helt enkelt är fel.

Frågan gällde ju huruvida villkoren följer med fordringen vid en överlåtelse. Att man kan kräva betalning i förtid vid vissa avtalsbrott eller försämringar av säkerheter och göra vissa mindre justeringar av räntesatsen (kreditgivaren är skyldig att tillämpa ett avtalsvillkor om ränteändringar på samma sätt till konsumentens förmån som till hans nackdel, se 11 § 4 st.) betyder inte att förvärvaren tillämpar andra villkor än överlåtaren.

Det är inte heller fråga om villkor som tillåter att avbetalningsplanen eller amorteringsbeloppen ändras fritt av kreditgivaren, utan vissa lagstadgade möjligheter att kräva betalning i förtid när kredittagaren missköter sig eller när en säkerhet försämras, vilka gäller för såväl den ursprungliga kreditgivaren som en förvärvare av fordringen.
Jag gjorde antagandet att det är självklart att de lagenliga förutsättningarna inte går att ändra på och att det är underförstådd att det med ändring av villkor pratar vi om kreditgivarens/fordringsövertagarens möjlighet att agera/göra ändringar inom det övertagna avtalets gränser. Missförstånd där.

rQx
2009-02-05, 21:07
SEB gjorde ju en klen vinst på bara 12 miljarder 2008 så fan, jag börjar oroa mig nu ju!

shadowfire
2009-02-05, 21:09
SEB gjorde ju en klen vinst på bara 12 miljarder 2008 så fan, jag börjar oroa mig nu ju!

du känner inte till vad som krävs för ett institut att låna ut pengar?
eller i vilken grad det tillståndet kan återkallas oavsett vinst?

rQx
2009-02-05, 21:24
du känner inte till vad som krävs för ett institut att låna ut pengar?
eller i vilken grad det tillståndet kan återkallas oavsett vinst?

Förlåt , skulle göra mig lustig , inget illa menat :) . . . Men Nej, jag känner inte till något som har med lån att göra för jag har inget.

Dock tycker jag det här med att oroa sig för bank KK går lite för långt ibland.

Torwald
2009-02-05, 21:28
Förlåt , skulle göra mig lustig , inget illa menat :) . . . Men Nej, jag känner inte till något som har med lån att göra för jag har inget.

Dock tycker jag det här med att oroa sig för bank KK går lite för långt ibland.

I synnerhet när jättar som får SEB att likna en myra faller sönder och samman?

Vinst har inget med en banks stabilitet att göra.

EDIT: Eller jo det är klart det har men inte allt :)

jakke
2009-02-05, 21:34
I synnerhet när jättar som får SEB att likna en myra faller sönder och samman?

Vinst har inget med en banks stabilitet att göra.

EDIT: Eller jo det är klart det har men inte allt :)

Precis. Nyckelord Kapitalbas.

Jag har en hel del fritid just nu så jag har läst en del artiklar från tiden kring tiden när Lehman Brothers lämnade in konkursansökan. Ganska intressant hur marknaden och Bush administrationen resonerade just då.

rQx
2009-02-05, 21:45
I synnerhet när jättar som får SEB att likna en myra faller sönder och samman?

Vinst har inget med en banks stabilitet att göra.

EDIT: Eller jo det är klart det har men inte allt :)

Jo, men nu är jag inte så insatt men var inte Lehman en investment bank ? Det är lite skillnad då? Men jag förstår vad du vill ha sagt. Svårt att ha insikt i bolag och veta hur det står till. Bokslut kan snyggas till o.s.v.

Det känns bara lite overkligt att en bank som har stabila siffror och vinst på 12 miljarder skulle kunna välta på kort tid. :)

Torwald
2009-02-05, 21:59
Jo, men nu är jag inte så insatt men var inte Lehman en investment bank ? Det är lite skillnad då? Men jag förstår vad du vill ha sagt. Svårt att ha insikt i bolag och veta hur det står till. Bokslut kan snyggas till o.s.v.

Det känns bara lite overkligt att en bank som har stabila siffror och vinst på 12 miljarder skulle kunna välta på kort tid. :)

Du tror alltså att SEB begär in 15 miljarder i nyemission för att de är sugna på det, eller vad är det frågan om?

rQx
2009-02-06, 05:43
Du tror alltså att SEB begär in 15 miljarder i nyemission för att de är sugna på det, eller vad är det frågan om?

På kortsikt sa jag.

skaparn
2009-02-06, 07:18
Ränteändringar kan så vitt jag vet bara ske i begränsad utsträckning, och ska dessutom göras på samma sätt till konsumentens fördel som till dennes nackdel. Ett sådant villkor innebär alltså inte att en förvärvare fritt kan ändra räntan, även om det skulle anses skäligt (se 11 § KKrL). Låter f.ö. märkligt med ett villkor som tillåter att kreditgivaren ändrar avbetalningsplanen.

Man är ju som framgått ganska skyddad som konsument tack vare KKrL. Det är framförallt sms-lån och liknande som i vissa fall kan bli problematiska på grund av vissa undantag i lagen. Men visst ska man läsa och förstå villkoren innan man ingår ett så pass omfattande avtal som ett bostadslån.

Ja, visserligen, men jag är bara instinktivt skeptisk mot ordet "skäligt". Jag ser framför mig hur banken kan få mer betalt för sina fordringar om den som köper dem har större möjligheter att ta ut mer pengar och inte är låst vid långa bundna villkor. Men ja, lagen säger ju skäligt, så jag är lugn ett tag till.

antonio
2009-02-06, 20:44
OM din bank går i konkurs så är dina tillgångar placerade på kontot skyddade av bankgarantin (upp till 500,000kr). Fondtillgångar och pensionskapital har investeringsskydd och kan inte utmätas av banken vid ev. konkurs.

Sen kan jag tillägga att situationen för Sveriges storbanker är tämligen överdriven av media. Swedbank har av någon outgrundlig anledning fått stå ut med mkt skit den senaste tiden men sitter knappast sämre till än någon annan svensk storbank. Är du kund i en liten nischbank med säte utomlands så kan det väl däremot vara läge att se över vilket skydd du har.

/A

Trance
2009-02-06, 21:16
OM din bank går i konkurs så är dina tillgångar placerade på kontot skyddade av bankgarantin (upp till 500,000kr). Fondtillgångar och pensionskapital har investeringsskydd och kan inte utmätas av banken vid ev. konkurs.

Sen kan jag tillägga att situationen för Sveriges storbanker är tämligen överdriven av media. Swedbank har av någon outgrundlig anledning fått stå ut med mkt skit den senaste tiden men sitter knappast sämre till än någon annan svensk storbank. Är du kund i en liten nischbank med säte utomlands så kan det väl däremot vara läge att se över vilket skydd du har.

/A

Hyfsat säker på att skaparn har placerat sina pengar i långsiktiga investeringar som kolfiber ändå.

skaparn
2009-04-22, 21:21
Semibump.

Jag ville bara få gnälla lite om hur förbannad jag börjar bli på Swedbank. Det satt otroligt långt inne att sänka räntan, och ändå så ligger de minst 15 punkter över konkurrenterna. På söndag kväll skulle det ringa en kvinna och tala pensionssparande med mig i telefonen. Om inte de har en sjukt bra deal att komma med då så byter jag till en annan bank. Dags att vara en aktiv konsument. Pensionsspar är väl en ganska bra produkt för bankerna dessutom, så de borde ha all anledning att bjuda mig på precis alla avgifter för kort och dylikt. Danske Bank har ju lanserat en helt kostnadsfri privatlösning nu, som ett exempel på hur man ska göra.

JJ
2009-04-23, 07:32
Semibump.

Jag ville bara få gnälla lite om hur förbannad jag börjar bli på Swedbank. Det satt otroligt långt inne att sänka räntan, och ändå så ligger de minst 15 punkter över konkurrenterna. På söndag kväll skulle det ringa en kvinna och tala pensionssparande med mig i telefonen. Om inte de har en sjukt bra deal att komma med då så byter jag till en annan bank. Dags att vara en aktiv konsument. Pensionsspar är väl en ganska bra produkt för bankerna dessutom, så de borde ha all anledning att bjuda mig på precis alla avgifter för kort och dylikt. Danske Bank har ju lanserat en helt kostnadsfri privatlösning nu, som ett exempel på hur man ska göra.

http://www.dn.se/ekonomi/brakforlust-for-swedbank-1.850358

skaparn
2009-04-23, 07:40
http://www.dn.se/ekonomi/brakforlust-for-swedbank-1.850358

Inte så konstigt att de känner tvånget att ha marknadens högsta priser på allt.

CrazyJoeDavola
2009-04-23, 07:48
Inte så konstigt att de känner tvånget att ha marknadens högsta priser på allt.

Ja och det kommer knappast bli bättre för swedbank nu, hur många kommer inte att byta bank i ren rädsla efter den stora förlusten på bara ett kvartal.

JJ
2009-04-23, 07:49
Inte så konstigt att de känner tvånget att ha marknadens högsta priser på allt.

Ja, det här vill du inte vara med och betala. Jag är rätt nöjd med SHB måste jag säga, men om jag skulle byta nu skulle jag såklart kolla upp lite mindre banker också (har hört att de finns på Internet). Att jag valde SHB berodde på att jag var tvungen att ha någon att prata med då jag köpte hus kände jag, interimslån och skit var för mycket jobb via mail. Deras tjänst för värdepapper är iofs skit.
Nu när jag tänker efter så skulle jag nog ha flera "banker", en för värdepappershandel och en för lån+personkonto. Nåja, jag låter dig researcha så får du meddela mig resultatet sen.

skaparn
2009-04-23, 07:53
Ja, det här vill du inte vara med och betala. Jag är rätt nöjd med SHB måste jag säga, men om jag skulle byta nu skulle jag såklart kolla upp lite mindre banker också (har hört att de finns på Internet). Att jag valde SHB berodde på att jag var tvungen att ha någon att prata med då jag köpte hus kände jag, interimslån och skit var för mycket jobb via mail. Deras tjänst för värdepapper är iofs skit.
Nu när jag tänker efter så skulle jag nog ha flera "banker", en för värdepappershandel och en för lån+personkonto. Nåja, jag låter dig researcha så får du meddela mig resultatet sen.

Jag har lite ångest inför att välja en ny bank. Så många parametrar soom måste vägas in. Nästan så att jag är sugen på att göra en poll. Mer slump än så går inte att få.

CrazyJoeDavola
2009-04-23, 07:58
Mycket snack om swedbank nu på morgonen, verkar som att swedbanks affärer i baltikum inte var så lyckade :) en kille som hade leasat tre sportbilar genom banken :)

Nitrometan
2009-04-23, 08:00
Mycket snack om swedbank nu på morgonen, verkar som att swedbanks affärer i baltikum inte var så lyckade :) en kille som hade leasat tre sportbilar genom banken :)

Det var väl en del som varnade om att Baltikum och Ukraina var osäkra marknader.

Men Swedbank skulle tjäna massor med pengar där.

CrazyJoeDavola
2009-04-23, 08:03
Japp fartblindheten slår till, vore väl konstigt om det bara var i usa det hände.

skaparn
2009-04-23, 08:21
Steg ett avklarat. Jag har bokat en tid med en rådgivare på Danske Bank. Jävlart säkert.